Standard prayer shawls sizes

* sizes may varyStandard silk prayer shawls sizes

* sizes may vary